Czas produkcji

Czas produkcji zale┐y od rodzaju artyku│u lub Twojego wyboru na stronie produktu. 

Po wp│ywie p│atnoÂci oraz przes│aniu danych mo┐e rozpocz▒Š siŕ produkcja. Po rozpoczŕciu produkcji otrzymasz wiadomoŠ e-mail z potwierdzeniem zlecenia oraz dat▒ ostatecznego przekazania Twojego zamówienia do firmy kurierskiej. Od tego momentu nie jest mo┐liwe wprowadzenie zmian w Twoim zleceniu. 
 

JeÂli zamówienie, p│atnoŠ oraz wgranie danych zostan▒ zako˝czone w dzie˝ roboczy przed godz. 22 (CET), dzie˝ ten wlicza siŕ do ca│kowitego czasu dostawy. Zamówienia przes│ane po godz. 22 (CET) bŕd▒ opracowywane w nastŕpny dzie˝ roboczy.  

W przypadku zamówie˝ ze szczególnie szybkim Czasem produkcji decyduj▒cy jest wp│yw do godz. 8.00 (CET).

Za dzie˝ roboczy uznaje siŕ dni od poniedzia│ku do pi▒tku, dniami roboczymi NIE Sí soboty, niedziele oraz niemieckie dni Âwi▒teczne.

PDF-Download

Tutaj znajdziesz informacje o czasach produkcji jako plik PDF do pobrania.