Ogólne warunki handlowe


1. Zakres obowiązywania i strony umowy

Następujące ogólne warunki handlowe (OWH) obowiązują w przypadku wszystkich zamówień składanych przez konsumenta i przedsiębiorcę (klienta) za pośrednictwem naszego sklepu online.

Stroną umowy zawieranej przez klienta jest Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Niemcy.

Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne warunki handlowe stosowane przez Przedsiębiorcę nie znajdują zastosowania; staną się one częścią umowy dopiero wtedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody na piśmie.


2. Konto klienta

Zamówienie w naszym sklepie online odbywa się za pomocą konta klienta. Dane niezbędne do rejestracji (adres e-mail, hasło) podają Państwo w trakcie składania pierwszego zamówienia. Numer klienta zostanie Państwu przekazany wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Na koncie klienta znajdą Państwo zapisane dane oraz informacje o Państwa zamówieniach.

Na stronach produktów, klikając w przycisk „Do listy obserwowanych”, mogą Państwo zapamiętać listę z indywidualnie wybranymi artykułami oraz wydrukować ją w postaci niewiążącej oferty. Gdy są Państwo zalogowani na koncie klienta, lista artykułów zostanie zapisana. Klikając w przycisk „Udostępnij” mogą Państwo utworzyć „link bezpośredni” do konfiguracji produktów, a następnie, klikając w niego, ponownie wywołać ją z aktualną ceną. 


3. Zawarcie umowy

Udostępniając produkty w sklepie online, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży artykułów. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco umieścić produkt w koszyku oraz w dowolnym momencie sprawdzić i poprawić wprowadzone dane jeszcze przed odesłaniem wiążącego zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili akceptacji oferty poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Nie jest wymagana minimalna wartość zamówienia.

Zapisujemy tekst umowy i niezwłocznie wysyłamy Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy. OWH w aktualnej wersji mogą Państwo w dowolnym momencie pobrać ze strony sklepu online. Za pośrednictwem konta klienta mają Państwo możliwość wglądu do złożonych zamówień. Obowiązujące podczas zakupu OWH nie są zapisywane.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

Informacje o procesie składania zamówienia znajdziesz w naszym sklepie internetowym w zakładce Pomoc> FAQ > Zamówienie i zlecenie


4. Realizacja zlecenia druku

4.1 Wymagania względem danych do druku i produktów poligraficznych

Dane do druku muszą być zgodne z naszymi technicznymi wytycznymi, podanymi na stronie danego produktu. Podane tam wytyczne staną się częścią umowy.

Treści w danych do druku oraz stworzone na ich podstawie produkty poligraficzne nie mogą:

 • naruszać praw i roszczeń osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich,
 • swoją treścią wykraczać przeciwko ustawom i regulacjom prawnym,
 • być dyskryminujące lub sprzeczne z ogólną równością traktowania,
 • być nękające, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne,
 • mieć charakteru rasistowskiego lub ksenofobicznego, gloryfikać przemoc, być natury seksistowskiej lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami bądź z konstytucją lub propagować takie działania.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich w toku realizacji zlecenia druku zwolnią nas Państwo z obowiązku zaspokojenia wszelkich wynikłych z tego tytułu roszczeń i żądań odszkodowawczych oraz udokumentowanych kosztów adwokackich poniesionych w procesie obrony w ramach postępowania sądowego. Nasze prawo do odstąpienia od umowy stosownie do pkt. 9.1 nie ulega zmianie. 

4.2 Tworzenie i przekazanie danych do druku

Mają Państwo różne możliwości, aby przesłać nam swoje dane do druku: Klikając w przycisk „Do funkcji wgrywania danych” bezpośrednio po złożeniu zamówienia, otwiera się okienko do wgrywania danych, gdzie można przesłać do nas gotowe pliki do druku. Alternatywnie mogą Państwo także przesłać pliki w późniejszym terminie. W tym celu należy przejść do „Podglądu zamówienia” na koncie klienta lub skorzystać z linka w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Mogą Państwo także przesłać link do wgrywania danych innej osobie. W tym celu należy skorzystać z opcji „Udostępnij” na stronie do wgrywania danych. Dzięki temu dane do druku będzie mógł przesłać nam grafik bez konieczności dostępu do konta klienta.

Po wgraniu danych do druku wybierają Państwo zawartość pliku i otrzymują następnie bezpośrednio w okienku Wgrywanie danych informację zwrotną, czy dane odpowiadają naszym wytycznym technicznym.

Klikając na przycisk „Zakończ wgrywanie danych” potwierdzają Państwo zgodę na druk i przekazują dane do produkcji. Jeśli zwolnili Państwo dane do druku mimo informacji zwrotnej, że nie są one zgodne z naszymi wymogami technicznymi i może to spowodować znaczne wady, wówczas ponoszą Państwo ryzyko powstałych wskutek tego wad produktów poligraficznych. O ile poniższe warunki nie stanowią inaczej, nie jest możliwa zmiana danych zlecenia po zwolnieniu ich do druku. 
Dane do druku muszą nam Państwo przesłać w ciągu tygodnia od zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia lub zaniechania przekazania danych obowiązuje pkt. 9.1 niniejszych OWH.

Alternatywną formą przekazania danych do druku przy wybranych produktach jest możliwość ich zaprojektowania w naszym sklepie online i dodania do koszyka. Po zakończeniu składania zamówienia zostaną one automatycznie przyporządkowane do zlecenia druku. Osobne wgrywanie danych nie jest już wówczas wymagane. 

4.3 Opcje dodatkowe

4.3.1 Kontrola danych 
Mogą Państwo wybrać dodatkową odpłatną opcję tak zwanej kontroli danych. W przypadku kontroli danych sprawdzamy Państwa dane do druku odnośnie rozdzielczości, docięcia, formatu danych oraz osadzenia czcionki. Nie sprawdzamy danych do druku pod względem błędów ortograficznych oraz składni językowej, oddania barw lub zachowania maksymalnego nasycenia kolorów o wartości 300%. Nie sprawdzamy ustawienia nadruku oraz pozycji linii falcowania i perforowania, gdyż często są wynikiem inwencji twórczej. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za okoliczności, które nie są związane z zakresem kontroli. Więcej informacji znajdziesz w naszym sklepie internetowym w zakładce Pomoc > Dane do druku

4.3.2 Ponowne zamówienie

W okresie dwóch lat mają Państwo możliwość ponownego druku już zrealizowanego zlecenia bez konieczności ponownego wgrywania danych do druku, o ile produkt jest nadal oferowany. W tym celu dane dotyczące wydruków są archiwizowane. Korzystając z funkcji „Zamów ponownie” na swoim koncie klienta, mogą Państwo zainicjować identyczny dodruk wcześniejszego zamówienia. Dane do druku zostaną wtedy automatycznie przejęte z poprzedniego zamówienia. 

4.3.3 Broszury i katalogi

W przypadku zamówienia broszur i katalogów mają Państwo możliwość wyboru wysyłki wstępnych produktów z możliwością ich korekty jako odpłatnej opcji dodatkowej. W tym przypadku rozpoczniemy produkcję dopiero wtedy, gdy potwierdzą Państwo stan zgodny z umową oraz ostatecznie zwolnią dane do druku. 

4.4 Wydanie półproduktów

Nie udostępniamy Państwu żadnych danych czy półproduktów pozyskanych lub zdobytych przez nas w ramach wykonywania usług, jak np. formy drukowe. 


5. Prawo do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja w znacznym stopniu oparta jest na indywidualnym wyborze oraz ustaleniach z konsumentem, lub które są jednoznacznie dopasowane do jego osobistych potrzeb.

We wszystkich pozostałych przypadkach konsumenci mają prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, jak opisano w pouczeniu o prawie do odstąpienia od umowy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Niemcy, Telefon: +48 22 2630631, service@onlineprinters.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, należy wypełnić następujący formularz oraz odesłać go do nas.)

Adresat: Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Niemcy, service@onlineprinters.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*):

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________________

Adres konsumenta/ów ________________________________________

Podpis konsumenta/ów (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ____________________

Data ____________________

(*) Niepotrzebne skreślić


6. Dostawa i przejęcie ryzyka

6.1 Wysyłka

Towar jest dostarczany wyłącznie w formie przesyłki; odbiór osobisty nie jest możliwy. Dostawa następuje pod drzwi budynku wskazanego w adresie wysyłki. Informacje o obszarze dostawy znajdziesz w naszym sklepie internetowym w zakładce Pomoc > Informacje o wysyłce.

6.2 Czasy dostawy

Nasze terminy dostaw zależą od momentu otrzymania danych, czasu produkcji i realizacji wysyłki, jak i, w przypadku przedpłaty – dnia otrzymania płatności. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostaw znajdą Państwo na stronie danego produktu. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. Dniami roboczymi nie są soboty, niedziele oraz dni świąteczne.

6.3 Przejęcie ryzyka i uszkodzenia powstałe w wyniku transportu

W przypadku konsumenta stosuje się: Jeśli dostarczono towary z widocznymi uszkodzeniami powstałymi w wyniku transportu, zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwie jak najszybsze złożenie reklamacji takich wad u dostawcy i niezwłoczne skontaktowanie się z nami, byśmy mogli zaproponować Państwu rozwiązanie. Zwłoka przy złożeniu reklamacji bądź podjęciu kontaktu z nami nie mają żadnego wpływu na zachowanie Państwa roszczeń ustawowych. W ten sposób pomagają nam jednak Państwo w dochodzeniu roszczeń od przewoźnika lub z tytułu ubezpieczenia transportowego.

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje: W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku transportu niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Państwa, jeśli towar został przez nas przekazany osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Kupiec winien wypełnić uregulowany w § 377 HGB (Niemiecki Kodeks Handlowy) obowiązek sprawdzania i zgłaszania wad.


7. Ceny i warunki płatności

7.1 Obowiązywanie cen, waluta

Ceny podane w chwili złożenia zamówienia są wiążące. Oferty specjalne oraz kupony nie mogą być realizowane po terminie ich ważności.

Jeśli chciałbyś zamówić wyższy nakład niż podany na stronach, możesz wysłać przez nasz sklep internetowy niezobowiązujące zapytanie dotyczące możliwości realizacji, ceny, zamówienia i dostawy, korzystając z formularza „Pytanie o cenę” w zakładce Pomoc > Kontakt

Cenę kupna podajemy na fakturze w złotych polskich i akceptujemy wyłącznie płatności w złotych.

7.2 Koszty wysyłki

Na terenie Polski wysyłamy bezpłatnie w przypadku wysyłki standardowej. Wszystkie informacje i koszty dotyczące innych metod wysyłki, np. wysyłki ekspresowej, znajdziesz w naszym sklepie internetowym w zakładce Pomoc > Informacje o wysyłce.

Jeśli wysyłka towarów musi zostać ponownie nadana do klienta na jego życzenie z powodów, za które on odpowiada, wówczas ponosi on przypadające za nią koszty. To samo dotyczy sytuacji, gdy adres wysyłki zostanie zmieniony na Państwa życzenie po zawarciu umowy i spowoduje to wzrost kosztów wysyłki bądź powstanie dodatkowych kosztów (np. gdy zmiana ma miejsce po wysyłce towaru). 

7.3 Formy płatności i termin płatności

Obowiązują formy płatności podane podczas procesu składania zamówienia. Roszczenia dotyczące korzystania z określonej formy zapłaty nie są uznawane. Więcej informacji znajdziesz w naszym sklepie internetowym w zakładce Pomoc > Rodzaje płatności.

O ile nie ustalono inaczej, płatność jest wymagalna w momencie zawarcia umowy.

W przypadku wyboru płatności przedpłatą termin zapłaty wynosi dwa tygodnie od zawarcia umowy. Proszę pamiętać, że produkcję rozpoczniemy dopiero po odnotowaniu wpływu płatności. 


8. Fakturowanie

8.1 Fakturowanie w formie elektronicznej

Po wysyłce towaru wyślemy Państwu na podany w momencie składania zamówienia adres e-mail fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF. Mają Państwo możliwość wglądu do faktur na koncie klienta. Nie wysyłamy faktur w formie papierowej.

8.2 Usługobiorca

Faktury są wystawiane zgodnie z informacjami na nazwisko podanego w zamówieniu usługobiorcy. Nie uwzględnia się późniejszych życzeń zmian, które nie wynikają z błędnego przejęcia adresu. Dlatego nie jest możliwym przepisanie faktury na innego odbiorcę.

8.3 Dostawa wewnątrzwspólnotowa

Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z ogólną stawką obowiązującą w kraju, do którego realizowana jest dostawa.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają ważny numer identyfikacyjny NIP kraju, do którego realizowana jest dostawa, otrzymają fakturę netto bez podatku VAT.

Jeśli jako przedsiębiorca podadzą nam Państwo w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych nieważny numer identyfikacji podatkowej, a my nie będziemy w stanie jako zleceniobiorca rozpoznać tego faktu nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, wówczas stają się Państwo dłużnikiem w zakresie podatku od towarów i usług od wykazanej na fakturze kwoty netto w ustawowej wysokości. Jako klient ponoszą Państwo ryzyko braku kontroli zgodności numeru identyfikacji podatkowej, o ile sprowadza się to do okoliczności, za które my nie odpowiadamy. W tym przypadku jesteśmy zgodnie z Państwa wyborem uprawnieni do realizacji dostawy, wystawiając fakturę z podatkiem od towarów i usług lub realizując zlecenie dopiero wtedy, gdy możliwe będzie uzyskanie certyfikowanego potwierdzenia nadania Państwu numeru identyfikacji podatkowej.


9. Zastrzeżenie prawa do odstąpienia, blokada klienta

9.1 Odstąpienie od umowy

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli:

 • zwlekają Państwo z przekazaniem danych do druku mimo upomnień otrzymanych drogą elektroniczną,
 • zwlekają Państwo z płatnością mimo upomnień otrzymanych pocztą elektroniczną,
 • dane do druku nie odpowiadają wytycznym w rozumieniu punktu 4.1,
 • istnieje uzasadnione podejrzenie, że zlecenie druku zostało złożone w imieniu organizacji objętej zakazem lub osoby fizycznej działalności lub prawnej objętej sankcjami (listy sankcji WPZiB),
 • realizacja zlecenia druku jest sprzeczna z filozofią i wartościami naszego przedsiębiorstwa, które można znaleźć w opisie naszego przedsiębiorstwa,
 • zamówiony przez Państwa produkt nie będzie dostępny, ponieważ pomimo złożonego przez nas odpowiedniego zamówienia nasz sprawdzony i zaufany partner (dostawca) wskutek okoliczności za które nie ponosimy odpowiedzialności, nie dostarczył nam odpowiedniego produktu. W takim przypadku, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zwrócimy wszelkie dokonane przez Państwa płatności,
 • wystąpią niezależne od nas zdarzenia, za które nie ponosimy odpowiedzialności i które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają wręcz dostawę w dłuższym okresie (dłuższym niż 4 tygodnie). W takim przypadku, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie i niezwłocznie zwrócimy wszelkie dokonane przez Państwa płatności. Jednocześnie również przysługuje Państwu wówczas prawo do odstąpienia od umowy.
  • Nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia zdarzenia takie jak: zamieszki, strajki, wojna, pożar, klęski żywiołowe, epidemie, niedobór energii lub surowców
  • Nieprzewidywalne istotne zakłócenia w pracy naszej firmy lub naszych dostawców
  • Nieprzewidywalne działania podjęte przez władze państwowe oraz/lub przeszkody wynikające z przepisów krajowych lub międzynarodowych
  • Nieprzewidywalne, znaczne trudności w uzyskaniu pozwoleń, w szczególności w imporcie i eksporcie

Powyższe nie narusza postanowień dotyczących odpowiedzialności zawartych w art. 12.
 

9.2 Blokada konta klienta

Zastrzegamy sobie prawo do trwałego zablokowania Państwa konta klienta dla przyszłych zamówień, jeśli wystąpi uzasadnione podejrzenie, że dane do druku lub produkty poligraficzne zawierają treści zabronione w rozumieniu punktu 4.1 ust. 2 lub że zlecenie druku zostało złożone w imieniu zabronionej organizacji. Postanowienia punktu 4.1 ust. 3 pozostają niniejszym bez zmian.


10. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Towar pozostaje do momentu całkowitej zapłaty naszą własnością.

Dla przedsiębiorców obowiązuje ponadto: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru aż do momentu całkowitego uiszczenia wszystkich należności w ramach bieżących relacji handlowych. Są Państwo uprawnieni do dalszego zbywania towaru zastrzeżonego w zakresie regularnej działalności; wszystkie powstające wskutek odsprzedaży roszczenia w wysokości kwoty faktury cedują Państwo z góry na nas - niezależnie od połączenia czy zmieszania towaru zastrzeżonego z nową rzeczą - a my przyjmujemy tą cesję. Pozostają Państwo uprawnieni do inkasowania należności, my mamy prawo jednak także do pobierania należności, jeżeli nie wypełniają Państwo swoich zobowiązań płatniczych.


11. Postępowanie reklamacyjne, ustawowa rękojmia

11.1 Odpowiedzialność cywilna za wady względem konsumentów

Wobec konsumentów  obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady).

11.2 Odpowiedzialność cywilna za wady względem przedsiębiorców

Wobec przedsiębiorców obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) z wskazanymi poniżej  ograniczeniami. Nie narusza to ustawowych regulacji w przypadku roszczenia regresowego zgodnie z §§ 478, 479 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny).

Jako wiążące uzgodnienia w zakresie właściwości towaru uznaje się tylko nasze własne dane, które zostały zawarte w umowie. Z uwagi na technologię druku w szczególnych okolicznościach istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy do 5 % zamówionej ilości. Nie stanowi to uzasadnienia dla uznania wady.

Między przedsiębiorcami obowiązuje obowiązek kontroli i zgłaszania wad, uregulowany w § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy). Jeżeli nie dokonają Państwo przewidzianego w tej regulacji prawnej powiadomienia, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że chodzi o wadę, która nie mogła zostać rozpoznana podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, w których wada została podstępnie zatajona.

Jeśli dostarczony towar jest wadliwy, wówczas zastrzegamy sobie prawo dokonania wyboru pomiędzy usunięciem wady (naprawa) a dostawą towaru wolnego od wad (dostawa zastępcza). Przysługuje nam prawo odmowy zadośćuczynienia żądaniu wybranego przez przedsiębiorcę, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez przedsiębiorcę w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych, nieproporcjonalnych kosztów w rozumieniu § 439 ust. 4 BGB.

W przypadku uznania reklamacji dają nam Państwo odpowiedni niezbędny czas na jej realizacje oraz przekazują nam reklamowany towar do kontrolnych oględzin. 
Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad dla przedsiębiorców wynosi rok od dostarczenia towaru.

Powyższe ograniczenia oraz możliwości skrócenia terminów nie znajdują zastosowania w przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych oficjalnych przedstawicieli i podmiotów, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania:

 • w przypadku uszczerbku na zdrowiu i ciele czy narażeniu życia,
 • w przypadku naruszenia obowiązku w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa jak i umyślnego działania,
 • w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem podstawowym dla należytego wykonania umowy, a druga strona umowy może zakładać, iż będą one dotrzymane (zobowiązania kardynalne),
 • w ramach gwarancji, o ile zostało tak ustalone,
 • o ile przesłanki stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkty zostały spełnione.

11.3 Pozostałe możliwości w przypadku reklamacji

Niezależnie od naszej ustawowej odpowiedzialności za wady stosownie do punktów 11.1 i 11.2 OWH, w przypadku wadliwej realizacji zamówienia możemy zaoferować Państwu także dodruk, zwrot uiszczonych pieniędzy, częściowy zwrot pieniędzy odpowiadający wadliwej części zamówienia lub kupon o danej wartości. Wszystkie informacje znajdą Państwo na swoim koncie klienta w podglądzie zamówienia w zakładce „Szczegóły i akcje”.


12. Odpowiedzialność cywilna

Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez nas, naszych oficjalnych przedstawicieli lub podmioty, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania:

 • w przypadku uszczerbku na zdrowiu i ciele czy narażeniu życia,
 • w przypadku naruszenia obowiązku w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku gwarancji, o ile zostało tak ustalone,
 • wobec konsumentów.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w wyniku nienależytej staranności z naszej strony, naszych oficjalnych przedstawicieli lub podmiotów, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność cywilna jest ograniczona do takich szkód, z których powstaniem w ramach umowy w normalnych warunkach należy się liczyć. Zobowiązaniami istotnymi są zobowiązania umowne, których spełnienie jest zasadniczym warunkiem podstawowym dla należytego wykonania umowy, a druga strona umowy może zakładać, iż będą one dotrzymane.

Co do reszty wyklucza się roszczenia odszkodowawcze.

Odpowiedzialność za przekazane przez Państwa dane (dane do druku, dane adresowe do personalizacji produktu, adresy do faktury i dostawy) spoczywa wyłącznie i bez ograniczeń na Państwu jako zamawiającym. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość treści wyżej wymienionych danych.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich w wyniku realizacji zamówienia Klient zwolni nas z wszelkich wynikających z tego tytułu żądań i roszczeń odszkodowawczych wysuwanych wobec nas, jak również z kosztów obrony prawnej. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku nieprzestrzegania specyfikacji druku określonych w punkcie 4.1 lub w przypadku, gdy nie są Państwo uprawnieni do korzystania z podanych przez Państwa danych adresowych. Nasze prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 9.1 pozostaje nienaruszone.


13. Prawo autorskie

Jeśli w ramach zlecenia świadczymy usługi będące wynikiem inwencji twórczej, wówczas stworzone w ten sposób dzieła (szkice, projekty, produkty wstępne, produkty poligraficzne, etc.) chronione są prawem autorskim. Udzielamy Państwu zwykłe, niewyłączne i czasowo nieograniczone prawo do korzystania z dzieł w zakresie umownie ustalonym oraz w celu określonym w umowie. Mogą Państwo wykorzystywać chronione utwory do tworzenia własnych szablonów do druku, o ile my realizujemy druk. Daleko idące prawa korzystania, zwłaszcza prawo do powielania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania, prawo nadawania i prawo do odtwarzania przez nośniki dźwięku i obrazu, wymagają odrębnej umowy pisemnej, jeśli nie zostały ujęte w określonym w umowie celu.


14. Polityka prywatności

Informacje o naszej polityce prywatności znajdziesz na stronie naszego sklepu internetowego w linku dostępnym w stopce  na dole każdej strony.


15. Zasady postępowania, rozwiązywanie sporów

15.1 Zasady postępowania

Przestrzegamy następujących zasad/kodeksów postępowania:

 • Kryteria Jakości Trusted Shops
 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

15.2 Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę służącą do internetowego rozstrzygania sporów, którą znajdą Państwo pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenci mają zasadniczo możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygnięcia swoich sporów. Nie jesteśmy zobowiązani oraz nie wyrażamy gotowości do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organami prowadzącymi postępowanie ugodowe.


16. Prawo właściwe i właściwość sądu

Wobec klientów będących przedsiębiorcami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem stosowania konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Wyłącznym miejscem wykonania zobowiązania oraz właściwością miejscową sądu w zakresie umów, w których klientem są przedsiębiorcy, osoby prawne prawa publicznego lub wyodrębniony podmiot publiczno-prawny , jest miejsce naszej siedziby (90762 Fürth, Niemcy).

2023-02-15
 

Onlineprinters GmbH 

Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
Niemcy
 

E-mail: service@onlineprinters.pl

Telefon: +48 22 2630631

Poniedziałek-piątek, w godz. 08.00 - 17.00, z wyłączeniem niemieckich dni świątecznych

Fax: +49 9161 8989 2000

 

Prezesi Spółki: Sascha Krines (CEO), Tobias Volgmann (CFO)
Rejestr handlowy: Sąd rejonowy w Fürth, Niemcy, HRB 11487
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: Produkcja i dystrybucja produktów poligraficznych
Numer identyfikacji podatkowej: DE814978904 
Numer EORI: DE7046189


PDF-Download

Plik może zostać zapisany i/lub wydrukowany. Proszę kliknąć tutaj

Do otwarcia pliku konieczny jest bezpłatny program Adobe Reader. Proszę kliknąć tutaj, aby pobrać program.

Zaloguj się
Zapomniałeś hasła
Utwórz nowe konto klienta
Podaj swój adres e-mail
Wprowadź hasło
Jesteś nowy w ONLINEPRINTERS? Zarejestruj się teraz
Sprawdź swój adres e-mail
Po zakończeniu autentyfikacji otrzymasz przez e-mail link ważny przez 1 godzinę oraz dalsze wskazówki na temat resetowania Twojego hasła.
Podaj swój adres e-mail
Wprowadź hasło
Powtórz hasło
Wykorzystujemy przesłane przez Ciebie dane do założenia konta klienta oraz realizacji Twojego zamówienia. Dalsze informacje w zakładce Polityka prywatności.
Czy masz już konto klienta? Logowanie